ads
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު: ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ހުއްޓިފައި އޮތީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހަކުން ނޫން ކަމަށް - ފޮޓޯ:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
"ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުން ހުއްޓުނީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހަކުން ނޫން"
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މަޖިލީހުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރެއްވި ހިތާބެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ބަލައިގަތްފަހުން ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓެކުހުގެ ނިޒާމާ އެކު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ހަތް ބިލިއަނުން 30 ބިލިޔަނަށް އިތުރުވެފައިވާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އިންތިހާބުތަކަކީ މިނިވަން ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ބޭއްވޭ އިންތިހާބުތަކަކަށްވުން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިހާބުތަކުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ނުކުރުމަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިހާބުތަކަށް ހެދުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

"ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބު. ދެވަނައަށް، ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކުގައި ހަމަކަށަވަރުން ހިންގަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުން. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި މިއޮތީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކު ނޫން. މީޑިއާގައި ވެސް މެ،" - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަމާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަންތައްތައް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަމާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި މިވަގުުތު އޮތް ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަން އެގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް އަޒުމުކަނޑައަޅަންވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ކަމުގައެވެ.

"ވެދިޔަ ތަން ވެދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހޯދާން ޖެހޭ،" - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މި އަހަރުގެ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "އެމްޕަވަރިން ދަ ނެކްޓް ޖެނެރޭޝަން" ނުވަތަ "އަންނަން އޮތް ޖީލު ބާރުވެރިކުރުވުން" ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޒުވާން ކެންޑިޑޭޓުން ތިއްބެވުމަކީ ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް