ads
މާކަނާ ޝޯއިން އުފައްދާފައިވާ ކެރެކްޓާ
ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކެރެކްޓަރެއް މާކަނާޝޯއިން އުފައްދައިފި
މަޝްހޫރު ޕޮލިޓިކަލް ހިއުމާ އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒް "މާކަނާ" ޝޯއިން އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެރެކްޓަރެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

މާކަނާ ޝޯގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޔާމިން ރަޝީދު މިއަދު ވަނީ ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކެރެކްޓަރުގެ ފޮޓޯއެއް އެމަނިކުފާނަށް ހަދިޔާއަކަށް އަރުވާފައެވެ. 

އެ ފޮޓޯ ހަދިޔާކުރުމަށްފަހު ޔާމިން ވިދާޅުވީ، މިއަދު އިންތިހާބީ ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ ލިބުނު ޝަރަފެއްކަމަށެވެ. 

"އެތިކްސް އާ ވެލިއުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާ އާ ވާހަކަތަކާއި ޕްރޮޑަކްޝަންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އާ އިސްނެގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު،" -ޔާމިން ރަޝީދު-

އިންތިހާބީ ރައީސް ވަނީ އެ ޚިޔާލަށް ތާއީދު ކުރައްވައި ތައުލީމީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފަކަމަށް ވެސް ޔާމިން މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

"އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުންމީދު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ތަފާތު ވާހަކަތަކާއި އެތިކަލް ވާހަކަތައް އުފެއްދިދާނެ ކަމަށް،"

 

ބައްދަލުވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވީތީ ޔާމިން ރަޝީދު ވަނީ ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

93%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
7%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް