ads
ނިއުދިއްލީގައި ވައި ތަގައްޔަރުވުން:
ވައި ސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނިއު ދިއްލީއަށް އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެއްސަން ނިންމައިފި
ދިއްލީގެ ވައި ތަގައްޔަރުވުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިއައިޓީ) ދިއްލީން ދަނީ ވައި ސާފުކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ބޭނުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެ ޓީމުން ވަނީ ޖައްވަށް ފެނުގެ އާވި ފޮނުވާލެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ތަރައްގީކޮށް، އެއިން ވާރޭވެހޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމުން މިހާރު ދަނީ މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި ނޮވެންބަރު މަހުގެ 20 އަދި 21 ވަނަ ދުވަހު އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ދިއްލީއަށް ވެއްސުމަށް ވަނީ ނިންމާފައިކަމަށް ރިޕޯޓަށް ބުނެއެވެ.  

ދިއްލީގައި ވައި ތަގައްޔަރުވެރިވަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ނުރައްކާތެރި މިންގަނޑުކަމަށް ކަނޑައާޅާފައިވާ މިންގަޑަށްވުރެ ވެސް އިތުރަށެވެ. ވައި ތަގައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ސިއްހަތައްވެސް ނުރައްކާވާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މިހާރު ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

އައިއައިޓީ ދިއްލީ ޓީމަކީ ވައި ތަޣައްޔަރުވުމާ ދެކޮޅަށް އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ބޭނުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ދިރާސާކުރާ ޓީމެއް ނޫނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ވަނީ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ވިލާތައް ސީޑުކޮށްގެން ވާރޭ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށާފައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވާރޭ އުފެދުމުގައި ކާމިޔާބު ލިބުނު ނަމަވެސް ވައި ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރުމުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ފައިދާ ކިހާވަރަކަށް ކުރި ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އާޓިފިޝަލް ވާރޭ އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ކުރާނެ އަސަރުތަކާ މެދު ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުއްޓެވެ. މިސާލަކަށް އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ސަބަބުން ފެން ތަގައްޔަރުވެދާނެތީ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ކަންބޮޑުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެހުމުން އިކޯސިސްޓަމްތަކަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް އެބައޮތެވެ.

މި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި ނަމަވެސް އައިއައިޓީ ދިއްލީ ޓީމުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެހުމަކީ ވައި ތަޣައްޔަރުވުމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަގުހުރި ވަސީލަތަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެ ޓީމުން ދަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީ ކުރަމުން ކަމަށާއި ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ބޮޑު ޓްރައިއަލްއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް