ads
އީވާ
އީވާ ބޮޑާހާކާތީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު މައްސަލަ ހުއްޓިފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް މިއަދަށްވެސް ތާވަލު ކުރިނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަޖިލީހުހުގެ ރިޔާސަތުން ފައިބަން ދެކޮޅު ހަދައި، ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރަށް ހުރަސް އަޅައިފިއެވެ.

އމަޖިލީހުގައި މިއަދު އެންމެ ހެނދުނަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި އޮތީ އެބަޖެޓުގެ މަސައްކަތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތަށް ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭނުންވާ ކޯރަމް ލިބޭ ގޮތް ނުވީއެވެ. 

ވަކި ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގައި 11 ޖަހާއިރަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ އޮތީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ރިޔާސަތުގައި އީވާ އިންނެވުމުން މެންބަރުން ވަނީ އަޑުގަދަކޮށް އީވާ ރިޔާސަތު ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވަނީ 11:00 ގައި އޮތް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލައަށެވެ. އެ މައްސަލައަށް ކޯރަމް ލިބިފައި އޮތް ނަމަވެސް ނިޒާމް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީވާ ޖަލްސާ މެދު ކަނޑައިލެއްވީއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަން ހުރަސްއެޅުމަށް އީވާ ރިޔާސަތުން ފައިބައިވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ އެވެ. މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ވެސް އީވާ ރިޔާސަތުން ފައިބައިވަޑައިގަތުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ލަފާ ދެއްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ލަފާ ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް