ads
ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު: އޭނާ ވަނީ މިނިސްޓަރު ޒަމީރަށް ވަދާއީ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައި - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ޝާހިދުގެ ވަދާއީ ސިޓީއެއް އާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި މޫސާ ޒަމީރަށް ނިމިދިޔަ ދައުރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަދާއީ ސިޓީއެއް އަރުވައިފި އެވެ.

ޒަމީރަށް އެޑްރެސްކުރައްވައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވެވި ސިޓީގައި ހާރިޖީ ވަޒީރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި, ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޒަމީރަކީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގުމަށް ގާބިލް، ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މި ސިޓީގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަކީ 90 އަހަރުގެ ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ވުޒާރާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހާރިޖިއްޔާއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމާ އެކު އެއިރެއްގައި ހުންނަވާ ރައީސެއްގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މަތީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ވުޒާރާ ކަމަށް ސިޓީގައި ވެ އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެ ވުޒާރާއަކީ ދިގު ތާރީހެއް ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުން އައިސްފައިވާ، މިހާރު ވަކި ގާނޫނެއްގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ވުޒާރާއެއް ކަމަށް ޝާހިދުގެ ސިޓީގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

"މި ވުޒާރާގެ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް މަނިކުފާނަކީ ނުހަނު ގާބިލް އަދި ހަމައެހާމެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ،" މިނިސްޓަރު ޒަމީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހި ހާރިޖިއްޔާގައި މިހާރު ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންނަކީ މި ވޭދުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ދުވަހު އޭނާ ކުރެއްވި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވި ޕްރޮފެޝަނަލް، ކަމަށް ގާބިލު ހީވާގި އިހްލާސްތެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމުގަ އެވެ. އަދި ހާރިޖީ ދާއިރާއިން ހޯދިފައިވާ ކުރިއެރުމެއްވާ ނަމަ ހޯދިފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒަމީރާ މެދު އޮތް ޔަގީންކަން ހާމަކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޒަމީރުގެ ވަޒީރުކަމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާ އުސްމިންތަކަށް ގެންގޮސްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ޔަގީންކުރާ ގޮތުގައި މަނިކުފާނުގެ ލީޑާޝިޕު އާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓީމް ހާރިޖީއިން ދިވެހި ރާއްޖެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އާ އުސްމިންތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ،" ޝާހިދުގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މި ސިޓީގައި ޝާހިދު ވަނީ މިނިސްޓަރު ޒަމީރުގެ ވަޒީރު ކަމުގައި ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖޭގެ ނަން އިތުރަށް ވިދަމުން ދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އަބަދުމެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

70%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
10%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް