ads
އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް
އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް ރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެކުލަވާލެއްވީ އާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އައްޔަންކުރެއްވި 22 ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓަކީ މިހާރުގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެކުލަވާލި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ތެރެއިން މެމްބަރުން އެންމެ ގިނަ ކެބިނެޓެވެ.

އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް:

1- މިނިސްޓަ އޮފް ޑިފެންސް: ގަައްސާން މައުމޫން

2- މިނިސްޓަ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް: މޫސާ ޒަމީރު

3- މިނިސްޓަ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ: އަލީ އިހުސާން

4- ބަންޑާރަ ނައިބު: އަހްމަދު އުޝާމް

5- މިނިސްޓަ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް: މުހައްމަދު ސައީދު

6- މިނިސްޓަ އޮފް ފިނޭންސް: ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީީގް

7- މިނިސްޓަ އޮފް ހައުސިން، ލޭންޑް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް: ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހުމަދު

8- މިނިސްޓަ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ: ތޯރިގް އިބްރާހިމް

9- މިނިސްޓަ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ: ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު

10- މިނިސްޓަ އޮފް ހެލްތު: ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު

11- މިނިސްޓަ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން: އަބްދުﷲ ރާފިއު

12- މިނިސްޓަ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް: އިބްރާހިމް ވަހީދު

13- މިނިސްޓަ އޮފް އެގްރިކަލްޗަ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ: ޑރ. އައިޝަތު ރަމީލާ

14- މިނިސްޓަ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސް: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

15- މިނިސްޓަ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން: މުހައްމަދު އަމީން

16- މިނިސްޓަ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް: ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް

17- މިނިސްޓަ އޮފް ޓޫރިޒަމް: އިބްރާހިމް ފައިސަލް

18- މިނިސްޓަ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް: ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު

19- މިނިސްޓަ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް: އަހްމަދު ޝިޔާމް

20- މިނިސްޓަ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން: ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު

21- މިނިސްޓަ އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް: ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާ

22- މިނިސްޓަ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަ އެންޑް ހެރިޓޭޖް: އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް

ގާނޫނުއަސާސީގެ 129 މާއްދާގެ (ރ)ގައިވާ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް އައްޔަނު ކުރައްވާ މީހުންގެ ނަންތައް، އެމީހުން އައްޔަންކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް