ads
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު: ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބަދަލު ދިނުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ނަހަމަ ގޮތުގައި ބަދަލު ދިނުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބަދަލު ދިނުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް