ads
މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ޝެއިހް މުހައްމަދު ލަތީފް އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވަނީ— ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ޝޭހް މުހައްމަދު ލަތީފް އައްޔަންކުރައްވައިފި
އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ޝެއިހް މުހައްމަދު ލަތީފް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ދ.މީދޫ ފެހިގެ ޝެއިހް މުހައްމަދު ލަތީފް އައްޔަންކުރައްވައިފަވާކަމަށެވެ.

ޝެއިހް މުހައްމަދު ލަތީފް އައްޔަންކުރަައްވައިފައިވަނީ މިނިސްޓަރު ފެންވަރު މަގާމަކަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޝެއިހް މުހައްމަދު ލަތީފް ވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް