ads
ސަލްމާން ހާން
އިރައިގެން ގޮސްފައި ހުރި ބޫޓުކަށް އަރައިގެން ސަލްމާން އިންޓަވިއުއެއް ދީފި
ބާވެގެން ގޮސް އިރައިގެން ގޮސްފައި ހުރި ބޫޓަކަށް އަރައިގެން ހުރެ ސަލްމާން ހާން އިންޓަވިއުއެއް ދޭން ގޮސްފިއެވެ.

"ފަރީ" ފިލްމުގެ ސްކްރީނިން ނިންމުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް އިންޓަވިއު ދިންއިރު ގިނަބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އިރައިގެން ގޮސްފައި ހުރި ބޫޓަކަށް ސަލްމާން ހާން އަރައިގެން ހުރިކަމެވެ. 

މިކަމާ ގުޅުގެން ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އެނާއަށް އަމާޒުވިނަމަވެސް، އަނެއްބަޔަކު އަންނަނީ އެނާއަށް ތައުރީފު ވެސް ކުރަމުންނެވެ. 

"މީގެން އެނެގެނީ ސަލްމާންއަކީ ފޮނި މީހެއް ނޫންކަން،" ސަލްމާންގެ ސަޕޯޓަރެއް އެކްސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ބައެއް މީހުން ބުނަނީ ސަލްމާންގެ މި އަމަލުގެ ސަބަބުން އިރައިގެން ގޮސައި ހުންނަ ބޫޓަށް އެރުން ޓްރެންޑަކަށް ވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށެވެ. 

88%
ކަމުގޮސްފި
13%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް