ads
ކަރެކްޝަންސްގެ އިސްވެރިން
ކަރެކްޝަންސްއާ ހެދި ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝަރިއަތް ކެންސަލް
ކަރެކްޝަންސް އިން ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްނުދީގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރާ މީހުންގެ ޝަރީއަތެއް މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފައި އޮތެވެ. ކޯޓުގައި މިއަދަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީވެސް އެ މައްސަލަ އެކަންޏެވެ،.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދަށް ތާވަލުކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރީ، ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖަލުގައި ތިބިމީހުން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ނުދެވުމުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަރެކްޝަންސްގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ސައިކަލެއްގައި ހަރުކޮށްގެން ގޮއްވާލި ބޮމުގެ މައްސަލާގައި މިހާރު ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ދަނީ، ޓެރަރިޒަމްގެ އެކި ދައުވާ އުފުލިފައިވާ ތަހުމީންގެ އިތުރުން މުޖާޒް އަހްމަދާއި، އަލީ ހައިޝަމާއި، މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، އިސްހާގައި، ފަހުމީ އަލީގެ ބައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް