ads
އުޖެއިން
އިންޑިއާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންފުލުއެންޒާ އުޖެއިން ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގައި މޭކަޕް އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އުޖެއިން ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އުޖެއިން އަކީ މޭކަޕް ކުރުމާއި، ނަލަވުމުގެ ހާއްސަ ޓްރިކްތަކާއި، ސްޓައިލަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރާ ކުއްޖެކެވެ. 

އޭނާ އެންމެ ފަހުން ދިވާލީއާއި ދިމާކޮށް އާންމުކުރި އިންސްޓަގްރާމް ރީލް އަކަށް އެނާގެ ކުލާސް ކުދިންއަދި ގިނަބަޔަކު ހިމެނޭހެން ފާޑުކިއެވެ. 

އެމީހުންގެ ފާޑުކިއުންތައް ތަހައްމަލްނުކުރެވި ހޮނިހިރު ދުވަހު އުޖެއިން މަރުވަމުން އޭނާގެ ސޯލަޝްމީޑިއާގައި ލިޔެފައިވަނީ "މިހާރު އުފާވެއްޖެތަ؟" މިހެނެވެ. 

އުޖެއިންއަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން އޭނާއަށް ފާޑުކިޔަނީ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މޭކަޕްކުރުމާއި ނަލަވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕޯސްޓުތައް އާންމުކުރާތީއެވެ. ބައެއް މީހުން ފާޑުކީ ނަމަވެސް، ގިނަބަޔަކު އޭނާގެ މަސައްކަތައް ތައުރީފުވެސް ކުރެއެވެ. 

31%
ކަމުގޮސްފި
8%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
62%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް