ads
އައިޔޫއެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު އަލީ ޒާހިރު - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒާ އެކު ކިޔަވައިދޭން ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބޭނެ
ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގެ ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތް ވުމަކީ އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލާ އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން އުނގޫފާރުގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތް ވުމަކީ އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ކަމަށެވެ.

މި މަރުކަޒު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އުނިވާސިޓީގެ ދަށުން ހިނގަން ފެށުމުން ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ އިތުރުން ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އަލީ ޒާހިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި ކަމަކީ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލު ކުރާކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެއްކޮށް ޔުނިވާސިޓީއަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބިގެން ދާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް