ads
އިބްރާހިމް ޝަރީފު މުހައްމަދު- ފޮޓޯ: އަވަސް
އެމްއޭސީއެލް އަށް ޝަރީފް
އޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް(އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުހައްމަދު އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ.

އެމަގާމަަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ކުރިން ޝަރީފް ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަގާމުގައެވެ. 

ޝަރީފް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަމާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަންކަން ކުރައްވައިފައެވެ.

ޝަރީފް ވަނީ އޮސްޓެރިލިއާއިން ކޮމާސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހައްދަވާފަ އެވެ.

 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
75%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް