ads
އެމްޓީސީސީގެ ހެޑް އޮފީސް - ފޮޓޯ:ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީން އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯއަށް ހާއްސަ 'އެކްސް' އެކައުންޓެއް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯއަށް ވަކިން ހާއްސަ ކޮށްގެން "އެކްސް" އެކައުންޓެއް ހަދައިފި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މައިލާން "ސީއެންއެމް" އަށް ވިދާޅުވީ މި އެކައުންޓަކީ ސީއީއޯކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅާއަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން އެ ކުންފުނިން ހަދާފައިވާ އެކައުންޓެއް ކަމަށެވެ. 

"މާނައަކީ އެއީ ހައިސިއްޔަތަށް ލިބިދޭ އެކައުންޓެއް އެއީކީ، ޕާސަނަލް އެކައުންޓެއް ނޫން،" - އެމްޓީސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މައިލަން

މައިލަން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި އެކައުންޓް ވާނީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ އެކައުންޓަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި އެކައުންޓުގައި ހިއްސާ ކުރެވޭނީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯގެ ހައިސިއްޔަތުން ހާމަކުރައްވާ ހާމަކުރެއްވުންތައް އެކަނި ކަމަށެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ދެން އަންނަ ކޮންމެ ސީއީއޯއަކަށް މި "އެކްސް" ހޭންޑަލް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް މައިލަން ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި އެކައުންޓަކީ ކުންފުނީގެ ހައްގެއް، މާނައަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅެއް އަދި ސީއީއޯކަން ކުރިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާސަނާލިޓީއަށް އަނެއްކާ ހަމަ ބަދަލު ކޮށްލާނަން،" - އެމްޓީސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މައިލަން

މައިލަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަދައިން ވަކި އެކައުންޓެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއިރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ސީއީއޯގެ ޕާސަނަލް އެކައުންޓުގައި ކުންފުންޏާ ބެހޭ މައުލޫމޫތު ހިއްސާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޮފިޝަލް އެކައުންޓަކުން ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކުރުން ކަމުގަ އެވެ.

"ޕާސަނަލް އެކައުންޓަކީ އެއިރެއްގެ ބައިވަރު ކަންކަން އެ މީހާ ޝެއާ ކުރާ އެއްޗެއް. ޕާސަނަލް ކަންކަމާ އަދި އެހެން ކަހަލަ އެކިއެކި ޕޮލިޓިކަލް ކަންކަން ޝެއާ ކުރުމަށް ޕާސަނަލް އެކައުންޓުގައި ޝެއާ ކުރާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ ޕާސަނަލް ހައިސިއްޔަތުން އެމީހެއްގެ ޕާސަނަލް އެކައުންޓާ ވަކިކޮށްލަން. އޭރުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ ހައިސިއްޔަތުން ބުނާ އެއްޗެއް ބުނާނީ މި އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް،" - އެމްޓީސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މައިލަން

މީގެ އިތުރުން މައިލަން ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހެއް ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މައިލަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާންމުންގެ ތެރޭގައި ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ ރީތި ތަސްވީރު ނުވަތަ "އިމޭޖް" ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް ފަސޭހަތަކެއްވާނެ ކަމުގަ އެވެ.

މިފަދައިން ސީއީއޯއިންނަށް "އެކްސް" ހޭންޑަލް ހެދުމަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ސީއީއޯއަށް ވަކިން މިފަދަ އެކައުންޓެއް ހަދާފައެއް ނުވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް