ads
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މަގާމަށް އިތުރު 9 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީއަށް 9 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

އެގޮތުން އެ މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފަ ވަނީ؛

1. މިނިސްޓަރު އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް- އަލީ ޖަނާހް، ހއ. ބާރައް، ސައުދީ މަންޒިލް

2. މިނިސްޓަރު އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް- މުހައްމަދު އާރިފް، ށ. ކަނޑިތީމު، ރަތްވިލާގެ

3. މިނިސްޓަރު އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް- އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝިފާނާ އަލީ ސަލީމް، ހ. މެލްބަން

4. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް- ޙަސަން މިރާސް، މއ. މާފުނަ

5. މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް- އާމިނަތު މުނާ، ލަކީސްޓާރ، ދ. ބަނޑިދޫ

6. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް- އަޙްމަދު މާއިސް - ވެލާނާގެ، ނ. ވެލިދޫ

7. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް- އިބްރާހީމް ޢަލީމް - ރޯޅި، ގއ. ކޮލަމާފުށި

8. މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް- ފާޠިމަތު ޒުހުރާ، ވ. ފައުނު

9. މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް - އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މަޙްޒޫމް މާޖިދު، ބަގީޗާގެ، ނ. ކުޑަފަރި

އަލަށް މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރި މީހުންނާއެކު މިސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 66 އަށް އަރާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް