ads
ކަނޑުއަޑީގައި ޓަނަލެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ކިހާވަރަކަށް؟
ކަނޑުގައި ބިއްލޫރި މަގު ޓަނަލްއެއް ހެދުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ހަގީގަތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިފަދަ ބައެއް ޓަނަލްތައް ހުރިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯ ބޭ އަކުއާ ލައިނާއި އެމެރިކާގެ މޮނިޓަރ-މެރިމަކް މެމޯރިއަލް ބްރިޖް-ޓަނަލް ހިމެނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯ ބޭ އަކުއާ ލައިނާއި އެމެރިކާގެ މޮނިޓަރ-މެރިމަކް މެމޯރިއަލް ބްރިޖް-ޓަނަލް ފަދަ މި ޓަނަލްތަކަކީ ފެންގަނޑުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންޖިނިއަރިންގެ އަޖައިބުތަކެއް ކަމުން ދަތުރުފަތުރާއި ކަނޑުއަޑީގެ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ވެސް ލިބިގެންދެ އެވެ. މިފަދަ ޓަނަލްތައް ހެދުމުގައި ކަނޑުއަޑީގެ މާހައުލެއްގައި ސްޓްރަކްޗާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ދިގުދެމިގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހާއްސަ އިންޖިނިއަރިން ޓެކްނިކްސްތަކެއް ބޭނުން ވެއެވެ.

ކަނޑު އަޑީގައި ޓަނަލެއް ހަދަން ބޭނުންނަމަ، އެ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ކަނޑުއަޑީގެ ޓަނަލެއް ހެދުމުގައި އިންޖިނިއަރިންގެ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ފެނުގެ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލުމެވެ. ކަނޑުއަޑީގެ ޓަނަލްއެއް ހަދާއިރު ޕްރެޝަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަދު ގޮތްތަކެއް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް ޓަނަލް ސެގްމެންޓްސް: ޕްރެޝަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއް ގޮތަކީ ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް ޓަނަލް ސެގްމެންޓްސް ބޭނުން ކުރުމެވެ، މިއީ އެއްގަމުގައި ހަދައިގެން އޭގެ ފަހުން މޫދު އަޑީގައި ޖައްސާފައި ހުންނަ ސެގްމެންޓްތަކެކެވެ. މިއީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި ޓަނަލް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބި، ފަސޭހައިން ޕްރެޝަރު މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.

ޕްރެޝަރ ރެސިސްޓެންޓް މެޓީރިއަލްސް: ޕްރެޝަރ ރެސިސްޓެންޓް މެޓީރިއަލްސް ބޭނުންކުރުމަކީ މޫދު އަޑީގައި ޓަނަލް ހަދާއިރު ޕްރެޝަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަނެއް ގޮތެވެ. ހައި ސްޓްރެންތް ކޮންކްރީޓް ފަދަ މި ތަކެތި ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ފެނުގެ ޕްރެޝަރަށް ކެތްކޮށް، ޓަނަލްގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޓެގްރިޓީ ދެމެހެއްޓޭ ގޮތަށެވެ.

އަދި ކަނޑު އަޑީ ގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެމަންޒަރު ތައް ފެންނާނެ ގޮތަށް އެކްރެލިކް ބޭނުން ކޮށް ގެންވެސް ޓަނަލް ހެދިދާނެކަމަށް، ފަންނީ މާހިރުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ކަނޑުއަޑީގެ ޓަނަލެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ޕްލޭނިންގ އާއި ތަޖުރިބާއާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ ތަޖުރިބާކާރު އިންޖިނިއަރުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން މަޝްރޫއު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ.

ޖޯން އޯ ބިކެލް އާއި ޓީ އާރް ބާރަތަން އެޑިޓްކޮށްފައިވާ "ޓަނަލް އިންޖިނިއަރިން ހެންޑްބުކް" ގައި ބުނާ ގޮތުގައި ކަނޑުއަޑީގެ ޓަނަލެއްގެ އެންމެ ދިގުމިން އާންމުކޮށް ލިމިޓް ކުރެވެނީ ޓަނަލްގެ މަގުގައި ހުންނަ ހިލަ ނުވަތަ ފަސްގަނޑުގެ ބާވަތް ފަދަ ޖިއޮލޮޖިކަލް ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިސާލަކަށް ގްރެނައިޓް ފަދަ ހަރު ތަކެއްޗަށްވުރެ ލޮނުގަނޑާއި ވެލި ފަދަ މަޑު ތަކެތި ކޮނެލަން އުނދަގޫ ވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ޓަނަލްތައް އިންޖިނިއަރިން ހަދަން ޖެހެނީ ފުންކަނޑުގައި ފެނުގެ ޕްރެޝަރަށް ކެތްކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދިގުމިނާއި ބައްޓަމަށް އަސަރު ފޯރާނެ ކަމަށެވެ.

ކަނޑުއަޑީގެ ޓަނަލްތަކުގެ އަނެއް ލިމިޓެޝަނަކީ އެ ޓަނަލްތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމަށް ލިބިފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. ޓަނަލިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން އިންޖިނިއަރުންނަށް ދިގު އަދި ފުން ޓަނަލްތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް، ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ ޙައްދުތައް އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

މި ފަންނީ ލިމިޓެޝަންތަކުގެ އިތުރުން، ކަނޑުއަޑީގެ ޓަނަލް މަޝްރޫޢެއްގެ ފީސިބިލިޓީއަށް އަސަރު ފޯރުވާފާނެ މާލީ އަދި ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ޓަނަލްތައް ހެދުމާއި ބެލެހެއްޓުމަކީ އަގުބޮޑު ކަމަކަށްވެދާނެ ކަމަށާއި، އާންމުންގެ ފައިސާއާއި ރުހުން ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށާއި އިކޯސިސްޓަމްތަކަށް ކުރާ އަސަރުތައް ފަދަ ތިމާވެށީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް ރިއާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ޓަނަލް ހެދުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން އިންޖިނިއަރުންނަށް ކުރިއަށްވުރެ ދިގު އަދި ފުން ޓަނަލްތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާއިރު، ކަނޑުއަޑީގައި ޓަނަލް ހެދުމަކީ އަދިވެސް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ގޮންޖެހުން ބޮޑު އިންޖިނިއަރިން ކާމިޔާބީތަކެކެވެ.

ރަސްމާލެ އާއި މާލެ އާ ދެމެދު ގާތްގަނޑަކަށް 10.83 ކިލޯމީޓަރ ގެ ކަނޑުގެ ރާސްތާއެއްވާ އިރު ޓަނަލް ގެ ކަނޑުގައި ހިމެނޭ ބަޔަށް އެކްރެލިކް ބޭނުން ކޮށް ގެން އެސަރަހައްދު ގެ ކަނޑު އަޑީގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ފެންނާނެ ގޮތަށް މި ޓަނަލް ފަރުމާ ކުރެވިދާނެ އެވެ. ތަފާތު އެކި މަސްދަރު ތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވައިވާގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދު ގެ ފުންމިން 400 ނުވަތަ 500 މީޓަރ ހުންނާނެއެވެ. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ ޓަނަލް އެކި ހިސާބު ގައި ފެނުގެ ޕްރެޝަރ ތަފާތު ވެ އެންމެ ފުން ސަރަހައްތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 50ބަރ ގެ ޕްރެޝަރ ހުންނާނެއެވެ. ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިވަރު ގެ ޕްރެޝަރ ހުންނަ ހިސާބެއް ގައި އެކްރެލިކް ގްލާސް ބޭނުން ކޮށް މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކަނޑު އަޑީގެ ޓަނަލް އެއް އަޅާފައިވޭތޯ އެވެ.

75%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް