ads
ރަހިމުގެ ކެންސަރުގައި ޕޫނަމް މަރުވިކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލުމުން ރާކީ ސާވަންތު ރަތަށް
ޕޫނަމް ޕާންޑޭ މަރުވިކަމަށް އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއަގައި ބުނުމަށްފަހު އެނާ މަރު ނުވާކަން އެނގުމުން ރާކީ ސާވަންތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިއަސް އޭނާއަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޕޫނަމް މަރުވިކަން އިއުލާނު ކުރީ އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައެވެ. 

މިގޮތުން ޕޫނަމް މަރުވީ ރަހިމުގެ ކެންސަރުގެ ޖެހިގެން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފައެވެ. 

ރާކީ އާއީ ޕޫނަމް އަކީ ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ.

"ޕޫނަމް މޮޔަވީތަ؟ ކާކު ޕަޕްލިސީ ސްޓަންޓަކަށް މަރުވިއޭ ބުނާނީ؟ އަހަރެން ވަރަށް ރޮއެފިން. ކިހާވަރަކަށް ގުޅާފައިން ޕޫނަމް އަށް. ފޯނު ނެގިންތަ؟ މަރުވިއޭ ބުނެ ތި އޮޅުވާލީ،" -ރާކީ ސާވަންތު-

ރާކީ ބުނީ ޕޫނަމް އޭނާގެ އާއިލާ މީހުންނާއި، ރަހުމަތްތެރިންނާ، ފޭނުން އަދި މީޑިއާއަށް އޮޅުވާލިކަމަށެވެ. 

ޕޫނަމް ޕާންޑޭ ރަހުމުގެ ކެންސަރު ޖެހި މަރުވިކަމަށް ބުނީ އެފަދަ ކެންސަރާ މެދު މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕޫނަމް ވަނީ ފަހުން އޭނާ މަރުނުވާކަން އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. 

"އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ މި ކެންސަރާމެދު މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން، މިހާރު އެންމެންވެސް އަންނަނީ ކެންސަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން،" ޕޫނަމް ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭނަ މަރުނުވާކަން ހާމަކުރަމުން ބުންޏެވެ.
100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް