ads
ކަރާ އާއި ގުޅޭ ޝައުގުވެރި ހަގީގަތްތައް
މޭވާ ބާވަތެއްކަމަށްވާ ވޯޓަރމެލޯން ނުވަތަ ކަރާ އަކީ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު މޭވާއެއްކަން އެނގިފައިވާއިރު، ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި މޭވާތަކުގެ ތާރީހުގެ ދުވަސްވަރު ޝައުގުވެރި ބައެއް ހަގީގަތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ދުނިޔެއިން ފުރަތަމަ ވޯޓަރމެލޯން ފެނިފައިވަނީ މީގެ 5000 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ދެކުނު އެފްރިކާއިން ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. މީލާދީން 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި. މި މޭވާއަކީ ގަދީމީ މިސުރުގައި އާލާކޮށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކާނާއަކަށް މިސްރު މީހުން ބޭނުންކުރި އެއްޗެކެވެ. 

އަދި މި ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކަރާއަކީ އިސްރާއީލީން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރި މައިގަނޑު ކާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެމީހުންގެ ފޮތްތަކުގައި ވެއެވެ. 

ފަލަސްތީނުގެ ފަންނާނު ސަންޑްރާ ވަޓްފާ ބުނާ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނަށް ވިސްނާލުމުން ސިކުނޑިއަށް އަންނަނީ ވޯޓަރމެލޯން އެވެ. ފަހަރެއްގައި މަޑު ވައިރޯޅިއެއްގެ ތެޅުންގަނޑަށް ތެޅިފޮޅެމުންދާ ޒައިތޫނި ގަސްތަކުގެ ގަސްގަހާގެހި ތިބާއަށް ތަސައްވުރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ތާރީހު ބުނަނީ ފަލަސްތީނާއި ވޯޓަރމެލޯން ގުޅުވާލެވިދާނެ ހަގީގަތްތަކެވެ.

"މުޅި ފަލަސްތީނުގައި ވެސް ވޯޓަރމެލޯން އިންދާފައިވީ ނަމަވެސް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ގާޒާގައި އިންދައިގެން އުޅެނީ. އެމީހުންގެ ކުލަތަކަކީ ރަތް، ހުދު، ކަޅު އަދި ފެހި ކުލަތަކެއް ކަމުން، އެމީހުންގެ ކުލަތައް ފެންނަ ފެނުމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ދައްކުވައިދޭތީ." ފަލަސްތީނުގެ ފަންނާނު ބުންނެވެ،

ވަޓްފާ ބުނާގޮތުން ވޯޓަރމެލޯން އަކީ 1967 ވަނަ އަހަރު ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުގެ އިސްތިއުމާރީ ޖަމާއަތުން ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ މަނާކުރި ފަހުން ފަލަސްތީނުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮތް މޭވާއެކެވެ.

އެފްރިކާއިން މި މޭވާ ޔޫރަޕަށް ވަދެ 7 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުފެއްދި އެވެ. ފަހުން 10 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް މި މޭވާ ދަތުރުކުރި އެވެ. މިވަގުތު ޗައިނާއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކަރާ އުފައްދާ އެއް ގައުމެވެ. މިވަގުތު މުޅި ދުނިޔޭގައި ތަފާތު 96 ގައުމެއްގައި ހައްދާ ތަފާތު 1200 ވައްތަރެއްގެ ވޯޓަރމެލޯން ހުރެއެވެ.

your imageކަރާ ކިލޯއެއް ދިވެހި ބާޒާރުގައި މިއަދު ހުރީ ކިލޯ 20 ރުފިޔާއަށް

ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ނުވަދިހަ ޕަސެންޓް ފެން އެކުލެވޭ ކަރާއަކީ 13 ވަނަ ގަރުނުގައި ޔޫރަޕްގައި އަދި 10 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގައި އިންދައިފައިވާ މޭވާއެކެވެ. ވޯޓަރމެލޯން އާއި ބެހޭ އަނެއް ޝައުގުވެރި ހަގީގަތަކީ ޖަޕާނުގައި ވޭތުވެދިޔަ 40 އަހަރު ވަންދެން ވޯޓަރމެލޯން އުފައްދަނީ ތަފާތު ބައްޓަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ފޮށިގަނޑެއްގެ ބައްޓަމަށެވެ. 

your imageޖަޕާނުގައި ވޯޓަރމެލޯން އުފައްދަނީ ތަފާތު ބައްޓަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ފޮށިގަނޑެއްގެ ބައްޓަމަށެވެ. 

ދިވެހިން ރޯދަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް މޭވާ އަކީ ކަރަ އެވެ. ފަނި ގިރުމަށް ވެސް ހާއްސަ އެވެ.

ކެެންސަރަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ބައްޔެކެވެ. ކަރާގައި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް ގިނަ މޭވާއެއް ކަމުން އެއީ ކެންސަރު ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން ހަށިގަނޑު ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ މޭވާއެކެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ކަރާގައި ހިމެނޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓެއް ކަމަށްވާ ލައިކޯޕީން އަކީ ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށްދޭ މާއްދާއެއް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ވަނީ ދައްކާއެވެ. އެހެންކަމުން ކަރާ ކެއުމުގައި ގިނައިން ބޭނުން ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް