ads
ފަޅޮލުގެ ސިއްހީ ބައެއް ފައިދާތައް
ފަޅޮލަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ މާއްދާތައް ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭ ފައިދާހުރި މޭވާއެކެވެ. އެގޮތުން ފަޅޮލަކީ ވިޓަމިން ސީ އާއި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް ގިނައިން ހުންނަ ޓްރޮޕިކަލް މޭވާއެކެވެ. ފަޅޯގައި ހިމެނޭ ވަކި ކޮމްޕައުންޑްތަކަކީ ކެންސަރާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މާއްދާތަކެއް ހުރުމާއި ހިތުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ އިތުރުން ސިއްހީ ގޮތުން ލިބޭ ފައިދާތަކެވެ.

ފަޅޮލަކީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަރުގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ޓްރޮޕިކަލް މޭވާއެކެވެ. އެއީ ދުޅަހެޔޮކަން ގަދަކޮށްދީ، ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށްދީ، ޒުވާން ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުން ފުރިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ފަޅޮލުގެ ސިއްހީ ބައެއް ފައިދާ ތަކަކީ:

  • ވިތު ނިއުޓްރިއެންޓްސް

ފަޅޮލުގައި ޕަޕައިން ކިޔާ އެންޒައިމެއް ހިމެނޭއިރު، މިއީ މަސްތަކުގެ މަހުގައި ހުންނަ ހަރު ޕްރޮޓީން ޗޭންތައް ފަޅާއަރުވާލާ އެއްޗެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް އަހަރެއް ވަންދެން މީހުން މަސް ތެތްކުރުމަށް ޕަޕަޔާ ބޭނުން ކުރެއެވެ. ފޯލިކް އެސިޑް އަދި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ފަޅޮލަކީ ހެއާ ފޮލިކަލްތަކަށް ލޭ، އޮކްސިޖަން އަދި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ދައުރުވުން އިތުރުކޮށްދީ، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި އިސްތަށިގަނޑު ހެދިބޮޑުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މޭވާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފަޅޯގައިވާ އެންޓިމައިކްރޯބިއަލް ޕްރޮޕަޓީސްގެ ސަބަބުން އެތައް އިންފެކްޝަނަކުން ދުރުހެލިކޮށްދެއެވެ. 

  • އެންޓިކެންސަރ ޕްރޮޕަޓީސް 

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފަޅޮލުގައި ހިމެނޭ ލައިކޯޕީން އަކީ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ އަދި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް ވެސް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. ފަޅޮލުން ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ފްރީ ރެޑިކަލްސް މަދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮށްދެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަޅޯގެ ސަބަބުން އެހެން މޭވާތަކުން ހިއްސާ ނުކުރާ ބައެއް ހާއްސަ އަސަރުތައް ވެސް ހުރެއެވެ. އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ޕްރޮޕަޓީސް ހުރިކަން އެނގޭ 14 މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ތެރެއިން އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ސެލްތަކުގައި އެންޓިކެންސަރުގެ ހަރަކާތް ދައްކާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފަޅޮލުން ނެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމާއި ކެންސަރުގެ ކުރިން ބަނޑުގެ މައްސަލަ ހުންނަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ކުޑަ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފަރުމަންޓެޑް ޕަޕަޔާ ތައްޔާރުކުރުމުން އޮކްސިޑޭޓިވް ޑެމޭޖް ކުޑަވެގެން ދެއެވެ.

  • ހިތުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކޮށްދޭ

ކެއުމަށް ފަޅޯ އިތުރުކުރުމަކީ ހިތުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ލައިކޯޕީން އާއި ވިޓަމިން ސީ ގިނައިން ހުންނަ މޭވާތަކަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ޕަޕަޔާގައި ހިމެނޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް އިން އިންސާނާގެ ހިތް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، "ރަނގަޅު" އެޗްޑީއެލް ކޮލެސްޓްރޯލް ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އަސަރުތައް އިތުރުކޮށްދެއެވެ. އިތުރު ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 14 ހަފްތާ ވަންދެން ފަރުމަސް ޕަޕަޔާ ސަޕްލިމެންޓެއް ބޯ މީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން މަދުވެ، ޕްލޭސިބޯ ދިން މީހުންނަށް ވުރެ "ނުބައި" އެލްޑީއެލް އާއި "ރަނގަޅު" އެޗްޑީއެލްގެ ނިސްބަތް ރަނގަޅުވެ އެވެ.

  • އިންފްލެމޭޝަން

ދިގުދެމިގެންދާ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ ގިނަ ބަލިތަކުގެ އަސްލު ކަމަށާއި، ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާއާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އިހުތިޔާރުކުރުމަކީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޕްރޮސެސް ދުއްވާލާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދައްކައެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޕަޕަޔާ ފަދަ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ގިނަ މޭވާތަކާއި ތަރުކާރީތަކުން އިންފްލެމޭޓަރީ މާކެރސް މަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. އެގޮތުން ކެރޮޓީނޮއިޑް ގިނައިން ހުންނަ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ކެއުން އިތުރުކުރި ފިރިހެނުންގެ ވަކި އިންފްލެމޭޓަރީ މާކެރެއް ކަމަށްވާ ސީއާރުޕީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ އެވެ.

your image

  • ހަޖަމުކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށްދޭ

ފަޅޮލުގައި ހިމެނޭ ޕަޕައިން އެންޒައިމްގެ ސަބަބުން ޕްރޮޓީން ހަޖަމުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެ އެވެ. ހޫނު މޫސުމުގައި ފަޅޮލަކީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި އިރިޓެބަލް ބަވަލް ސިންޑްރޯމް (އައިބީއެސް) ގެ އެހެނިހެން އަލާމާތްތަކަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެ އެވެ. އެއް ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފަޅޮލަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާއެއް 40 ދުވަސް ވަންދެން ބޭނުންކުރި މީހުންގެ ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ބޮލުގައި ރިއްސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައިވެ އެވެ. 

  • ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ

ހަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ފަޅޮލަކީ ހަންގަނޑު އިތުރަށް ޓޯންޑްކޮށް ޒުވާންކޮށް ފެންނަން ވެސް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވުމާއެކު ހަންގަނޑަށް ރިއްސުމާއި، ފަޅައިގެންދިއުން އަދި އެހެނިހެން ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް މެދުވެރިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ މާގިނައިން ފްރީ ރެޑިކަލް އެކްޓިވިޓީ އެވެ. ޕަޕަޔާގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިން ސީ އާއި ލައިކޯޕީން އަކީ ހަންގަނޑު ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، މުސްކުޅިވުމުގެ މި އަލާމާތްތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

އަނެއް ގޮތަކީ ލައިކޯޕީން، ވިޓަމިން ސީ އަދި އެހެނިހެން އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް މިކްސްޗަރެއް 14 ހަފްތާ ވަންދެން ބޭނުންކުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުންގެ މޫނުގައި ރިއްސުމުގެ އަޑި ފެންނަން ހުރި އަދި މިންކުރެވޭ ވަރަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުތަކުން ގިނަ އަދަކަށް ފެންނަ ފަޅޮލަކީ، ވިޓަމިން އޭ ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވޭ މޭވާއެކެވެ. ފަޅޮލުގައިވާ ވިޓަމިން އޭގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު އަލިވެ، ޒުވާންކަން ގެނެސްދެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު މި މާއްދާގެ ސަބަބުން އިސްތަށިގަނޑުވެސް ވަރުގަދަވެ، ރީތިވެގެން ދެއެެވެ. ފަޅޮލަކީ ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ތަފާތު ރަހައެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް