ads
މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތައް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް އައްސަވަނީ: ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަސްވެރިންނަށް 881 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް
މަސްވެރިންނަށް 881 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި، ނުދެވިހުރީ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިހާތަނަށް މަސްވެރިންނަށް 881 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަސްވެރިންނަށް 881 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު މަސްވެރިންނަށް ދޫނޫކުރެވި ހުރީ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދާ ހިސާބަށް 62 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި އެބައޮތް. 22 އެޕްރީލުގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން 22 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ޕޭމެންޓުގައި ދެވުނީ. ދެވުނުއިރު އެހިސާބަށް މި ސަރުކާރު އައިފަހުން 881 މިލިއަން ރުފިޔާ. މަސްވެރިންނަށް މި ސަރުކާރުން ޔަގީނުން ވެސް 881 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެއްވިއްޖެ. މަސް ނިމޭއިރު މިފްކޯއަށް ހުންނާނެ އުނދަގޫތަކެއް. އުންމީދު ކުރަނީ މި ފައިސާ ވީހާވެސް އަވަހަށް މަސްވެރިންނަށް ދައްކާ ހަލާސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) އަދި ސަރުކާރުން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަލި މަގެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމުން މިފްކޯއަށް ލުއިވެ، މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިޔާމް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކޮށް، ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ދައްކަން ޖެހޭ ބިލުތައް ދެއްކުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް