ads
ވިދްދާ ބޫލުބުލައްޔާގައި
"ސިހުރު ހަދާ މީހަކަށް" ނަންވެފައި އޮތް މީހަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާއިން ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ
ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި ހުނަރުވެރި އެކްޓްރެސްއިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކަމުގައިވާ ވިދްޔާ ބަލަން، އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ ފެށުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދްޔާ ބުނެފައިވަނީ، އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ ފެށުމުގައި އޭނާއަކީ "ނުރައްކާތެރި ސިހުރު ހަދާ މީހެއް" އަދި "ބަދުނަސީބު" މީހެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވުނު ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ސިފަކުރެވުނީ މޮހަންލާލްއާއެކު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމެއް ހުއްޓާލަން ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވިދްޔާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ވަރަކަށް ފިލްމުން އޭނާ ބަދަލުކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ތަމިލް ޕްރޮޑިއުސަރަކު އޭނާގެ ކުންޑަލީ ބަލައި، އޭނާއަކީ ބަދުނަސީބު މީހެއް ކަމަށް ބުނި ކަމަށްވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވިދްޔާގެ ސިފައާ މެދު ކުރެވުނު ނޭދެވޭ ޓިޕްޕަނީތަކާއި، ހަށިގަނޑުގެ ސައިޒާ މެދު ކުރެވުނު ފާޑުކިޔުންތަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިހުރިހާ ގޮންޖެހުމަކުން އަރައިގަނެ، މިއަދު ވިދްޔާ ބަލަންއަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓްރެސްއިންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. ސެލެބްރިޓީ ނެޓް ވާރތުގެ މަޢުލޫމާތު ދައްކާ ގޮތުގައި، ވިދްޔާގެ ސާފު މުދަލުގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 136 ކޮރޯރު ރުޕީޒް އެވެ. 

ވިދްޔާ ބަލަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޑާޓީ ޕިކްޗާ"، "ކަހާނީ" އަދި "ބޫލް ބުލައިޔާ" ހިމެނެއެވެ. މި ފިލްމުތަކުން އޭނާގެ އެކްޓިންގ ހުނަރު ދައްކުވައިދީ، އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.

އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ ފެށުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ވިދްޔާ ބުނެފައިވަނީ، އެ ދުވަސްވަރަކީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްވަރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ މަލަޔާލަމް ފިލްމު ހުއްޓާލަން ޖެހުމާ ގުޅިގެން، އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއަކީ ބަދުނަސީބު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން ފެށި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ވިދްޔާ އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ، އޭނާގެ ސިފައާ މެދު ކުރެވުނު ނޭދެވޭ ޓިޕްޕަނީތަކަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންދިން ކަމެއް ކަމަށެވެ. "އޭނާއަކީ ހީރޯއިންއެއްގެ ސިފަ ހުރި މީހެއްތޯ؟" މިފަދައިން ބުނެ އޭނާއާ މެދު ސުވާލު އުފެދުނު ކަމަށްވެސް ވިދްޔާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް، މި ހުރިހާ ގޮންޖެހުމަކުން އަރައިގަނެ، މިއަދު ވިދްޔާ ބަލަންއަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަންހެން ތަރިންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވެފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި "ބޫލް ބުލައިޔާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ކާރތިކް އާރިޔަންއާއެކު އަލުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިިހުރު ހަދާ މީހެއްކަމަށް ނަން ވިޔަސް އޭނާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރި މިންނެތް މަސައްކަތާއި، އަމިއްލަ ނަފްސައް ކުރި އިތުބާރުގެ އިތުރުން ހެޔޮއެދޭ އެތައް ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް