CONFIRMED

DEATHS

RECOVERED
🌏29,764,055
INFECTED
🌏20,225,219
RECOVERED
🌏939,473
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ--
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
Share
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 30.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދޫކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް 8488 މީހަކަށް 30.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ. 

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހު، މަހަކު 5000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. 

އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، މާޗް އެކެއްގެ ފަހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ، އަދި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނޯޕޭއަށް ފޮނުވައިފައިވާ މީހުންނާއި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދުން ބައެއް އުނިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް އެކެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، މަހަކު 5000 ރުފިޔާ އަދި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ (ނޯޕޭ ލީވް) އަށް ފޮނުވައިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވެސް އެވަރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެ އެވެ. އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދު އުނިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެފަދައިން އުނިކުރާ އަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދަކީ 5000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްނަމަ، 5000 ރުފިޔާއިން މިހާރު ލިބޭ މުސާރައިގެ އަދަދު އުނިކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދު ލިބޭނެ އެވެ.  

އުމުރުން 18 އަހަރާއި 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ ދިވެހިންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ މި އެލަވަންސްއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މީހެއް ނަމަ، އެފަދައިން ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އަދަދަކީ 5000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ނަމަ، އެ މީހަކަށް އެލަވަންސް އެއް ނުލިބޭނެ އެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޫކުރަމުން އަންނަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. 

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ރެޕިޑް ލައިވްލިހޫޑް" އެސެސްމެންޓުން ވަނީ ދައްކާފަ އެވެ. 

އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން 45،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަސަރު ކޮށްފައި ވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 22،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހިމެނެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް