13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ކޫލީ ނަންބަރު ވަންގެ ޕޯސްޓަރެއް--
ސާރާ އަދި ވަރުންގެ "ކޫލީ ނަންބަރު ވަން" ސިނަމާތަކުގައި ނުދައްކާނެ
Share
ސާރާ އަދި ވަރުން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "ކޫލީ ނަންބަރު ވަން" ސިނަމާތަކުގައި ނުދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

ބޮލީވުޑް ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން އެ ފިލްމް މިހާރު ލޯންޗް ކުރާ ގޮތަށް އޮތީ ތެމިލް ނާޑޫ އާއި ކަންނާންޑާ އަދި މަލިޔާލަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ފިލްމްތަކާއިއެކު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިންނެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ ވިސްނުން މިހާރު ހުރީ އެ ފިލްމް ކްރިސްމަސް ގައި ރިލީސް ކުރާ ގޮތަށެވެ.

ސާރާ އަދި ވަރުން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ 1995 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް ހަމަ އެ ނަމުގައި ކުޅެފައިވާ ފިލްމުގެ ރީމޭކް އެކެވެ. 

މި ފިލްމް ފުރަތަމަ ރިލީސް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ފިލްމް އެޅުވުން އޮތީ ލަސްކޮށްފަ އެވެ.  

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް