11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ޗެލްސީ- ސައުތަމްޓަމް މެޗުގެ ތެރެއިން
ޗެލްސީ މެޗުވެސް އެއްވަރު
Share
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޗެލްސީއާ ސައުތެމްޓަންގެ މެޗުވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޗެލްސީއާ ސައުތެމްޓަންގެ މެޗު އެއްވަރުވީ ތިން ލަނޑު ތިން ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

ޗެލްސީން އެ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ސްޓޭޑިއަމް ސްޓެމްފޯޑް ބްރިޖްގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގިއެވެ. ޗެލްސީގެ ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް ޓިމޯ ވާނާ ޖެހި ދެ ގޯލާ ޗެލްސީން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައިވަނިކޮށް ސައުތެމްޓަންއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ލަނޑެއް ޖެއްސެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޑެނީ އިންގްސްއެވެ.  

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ސައުތެމްޓަނުން އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ދޭއް ދޭކަށް ހެދިއެވެ. މި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޗޭ އެޑަމްސްއެވެ. އޭނގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ކައި ހަވާޓްޒް ވަނީ ޗެލްސީ އަށް އަލުން ލީޑުނަގައިދީފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ސައުތެމްޓަން އަނެއްކާވެސް ލަނޑެއް ޖަހައި އެއްވަރު ކުރީއެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދީ މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިދިނީ ޔަނިކް ވެސްޓެގާޑްއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް