އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު
ކަރަންޓީނު ކުރުމުގައި ވެސް ބޮޑު މީހާއަށް މޮޅުގޮތް! (ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް)
Share
އަތޮޅު ތެރެއަށް ކޮވިޑް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިފައި އޮތް އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ ރަށްރަށަށްދާ މީހުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީނުކުރުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވެ. އެއީ އެޅުނު ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއްކަން ދެއްކުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދައްކަމުންދަނީ މިހާތަނަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބާ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނެވެ.
Advertisement

ކަރަންޓީނު ނުވެ އެމީހުން ރަށުގައި އުޅޭނެހާ ގޮތަކަށް އުޅެން ދޫކޮށްލަމުންދާނަމަ، އެތައް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އަތޮޅު ތެރެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް ބުނަމުންދާ ވާހަކަ ދަނީ ހަމަ ތަކުރާރުކުރަމުންނެވެ.

14%
ކަމުގޮސްފި
43%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
29%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
14%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް