ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް
އާލަމީ ވަބާގެ ހިޔަނީގައި އަނިޔާވެރިކަން!
Share
މިއަދަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ.
Advertisement

މިއަދަކީ ކިތަންމެ މޮޅު ނަމެއް ދީފައި އޮތް ދުވަހެއް ނަމަވެސް، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިރުއެރީ ވެސް އަދި އިރު އޮއްސޭނީވެސް މި ދެންނެވި އަނިޔާވެރި ކަމުގައި ތިބި އެތައް ބައިވަރު އަންހެންކަބަލުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބިއެވެ. މާދަމާއަށް އިރު އަރާނީވެސް ހަމަ އެ ވޭނާ ކެކުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް