ބޯކޯ ހަރާމްގެ ޓެރަރިސްޓުން:-
ބޯކާ ހަރާމް އިން 317 އަންހެން ކުދިން ކިޑްނެޕްކޮށްފި
Share
ނައިޖީރިއާގައި 317 އަންހެން ކުދިން މިއަދު ކިޑްނެޕް ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެކުދިން ކިޑްނެޕް ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. 

އެކުދިން ކިޑްނެޕް ކޮށްފައިވަނީ ހަތިޔާރާއެކު ބަޔަކު ސްކޫަލަށް ވަދެއެވެ. 

މި އަމަލު ހިންގީ ބޯކޯ ހަރާމް ކިޔާ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތުންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވެވޭކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. 

your imageބޯކާ ހަރާމުން ބަޔަކު ކިޑްނެޕްކޮށްފަ

މިއީ މިދިޔައަަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަހުން މިފަދަ ގޮތަކަށް ގިނައަދަދެއްގެ އަންހެން ކުދިން އެ ގައުމުގައި ކިޑްނެޕްކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

ބައެއް މީހުން އަންނަނީ މި މައްސަލައިގައި ނައިޖީރިއާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

 


0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް