އެންވާރެމެންޓް މިނިސްޓަރާއި ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ
ނަޑެއްލާގެ ވާރޭ ފެނުގެ ނިޒާމު ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
Share
ގދ.އަތޮޅުގައި މިސަރުކާރުން ގާއިމް ކުރާ ވާރޭ ފެނުގެ ނިޒާމް ތަކުގެ ތެރެއިން ނަޑެއްލާގައި ގާއިމް ކުރާ ވާރޭ ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެންވާރެމެންޓް މިނިސްޓާ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ގދ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެންވަރެމުންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެން ފިރުޝާން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މިމަޝްރޫއު ފެނަކައާއި ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، މިއީ ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް އެމައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް މިސަރުކާރުން ރާވާ ހިނގަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށެވެ. 

ނަޑެއްލާގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ވާރޭފެން ނަގައި އެފެން ރައްކާތެރި ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭސަނަށް ހަވާލުކޮށް، މިކަމުގެ ހެޔޮ ފައިދާ ރަށަށް ކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޯނެފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެއްދެވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއްކަމަށާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ވައުދު،"

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަކަމަށާއި މިމަސްރޫއާއި ހޫނުމޫސުމުގައި ރަށް ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއްލިބިގެންދާނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް