ޝިފާލީ ރާއްޖޭގައި:-
ޝެފާލީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފޮޓޯތަކެއް
Share
އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ޝެފާލީ ޖަރިވަލާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ފޮޓޯތަކެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމަށް ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އޭނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި އެކުއެވެ. 

your imageޝެފާލީ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއް: 

އެމީހުން މިވަގުތު ތިބީ ކަނޑިންމަ އައިލެންޑު ރިސޯޓުގައެވެ. 

your imageޝިފާލީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއެކު: -

ޝިފާލީ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "ކާނޓާލަގާ" ނަމުން 2002 ވަނަ އަހަރު މަޝްހޫރު ލަވައިގެ ސަބަބުންނެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް