އެމްޓީޔޫގެ ނައިބުރައީސް ސައުދުﷲ
ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދެ ދައުރު ބޭނުންވޭ: ސައުދުﷲ
Share
ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ދެ ދައުރު ބޭނުންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ނައިބު ރައީސް ސައުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެފައިވާ ވައުދުތައް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށާއި، ހަގީގަތުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ވައުދުތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދެ ދައުރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ސައުދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ އާންމު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ގައުމު ތަކެއްގައިވެސް ކަން ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލު ކަމަށާއި، އެމެރިކާ، އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގައި ވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ކަންކުރަނީ މި އުސޫލުން ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރި ކަމުގައި އެބޭފުޅާވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމެންވެފައި ހުއްޓާ ފަށާ މަޝްރޫއުތައް އެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ނުނިންމޭނެ ކަން އެބޭފުޅާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ދައުރުގައި އެހެން ބަޔަކަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ މިސްރާބު އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުވެ، ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަށް އެކަށޭނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނިމޭނެ ކަމަށް ސީއެންއެމްގެ "އިތުރު ކާފު" ޕްރޮގްރާމުގައި އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުދުﷲ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންތައް އޮންނަ ގޮތަށް ބަލައި، ކަމެއް ކޮށްދެވޭނީ ސަރުކާރުގައި އޮންނަ ބަޔަކަށް ކަމަށާއި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ނުވެސް ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. 

އިދިކޮޅުން މަސައްކަތް ކުރާ ވިސްނުން ތަފާތު ވެފައި، ބޭނުންވާނީ ސަރުކާރުގެ އަގު ވައްޓާލަން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ހަގީގަތުގައި އިދިކޮޅުން ނިކުންނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކަމެއް ނުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ސައުދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް