9724
CONFIRMED

DEATHS
8261
RECOVERED
🌏30,685,001
INFECTED
🌏20,922,189
RECOVERED
🌏955,843
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސަމޯއާގައި ހިމަބިހި ޖެހިގެން 83 މީހުން މަރުވެއްޖެ
Share
ސަމޯއާގައި ހިމަބިހި ޖެހިގެން 83 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement
ސޯމާގައި ހިމަބިހި ޖެހިގެން 83 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ސަމޯއާގެ އާބާދީގައި އުޅުނެނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ލައްކަ (200،000) މީހުންނެވެ.

ސޯމާގެ 56797 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހިމަބިހި ޖެހިފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ހިމަބިއްސަކީ ވެކްސިން ދީގެން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ބައްޔެކެވެ.

ހިމަބިހި ޖެހިގެން 16 މީހަކު މިހާރުވެސް ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި އޮތް 16 ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީސަލްސް. ނުވަތަ ހިމަބިއްސަކީ މީސަލްސްކިޔާ ވައިރަހެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެވެ. މިއީ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. މި ބަލީގެ އަލާމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުން އައުމާއި، ނޭފަތުން އަރިދަފުން ފޭބުމާއި ލޯ ރަތްވުން ހިމެނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް