އުރީދޫ އިޔަ އެންޑް ސޭލް
އުރީދޫން 40 އިންސައްތަ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓްއާއި އެކު މޫލީ އިޔަ އެންޑް ސޭލް
Share
އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯރމް މޫލީ އިން އަހަރީ ބަންދާ ގުޅިގެން "އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2021" މޫލީ ޕްލެޓްފޯރމްގައި ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
Advertisement

އުރީދޫން ބުނާގޮތުގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ އީ ކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯމް، މޫލީގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓްސްއިން 40އިންސައްތަ އާ ހަމަ އަށް ޑިސްކައުންޓް، ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މޫލީ އިޔާ އެންޑް ސޭލް އަށް ޚާއްޞަ ސެކްޝަންއެއް އުރީދޫ އެޕް އަދި މޫލީ ވެބްސައިޓްގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ސްމާޓް ފޯން އާއި ޑިޖިޓަލް އެހެނިހެން ގެޖެޓްސް މޫލީ އިޔާ އެންޑް ސޭލުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މޫލީ އިޔާ އެންޑް ސޭލުން ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމަށް:

  • އުރީދޫ އެޕް http://ore.do/app ނުވަތަ މޫލީ ވެބް http://ore.do/moolee މެދުވެރިކޮށް ޝޮޕްއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ
  • ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓްއެއް ހިޔާރުކުރެއްވުމަށްފަހު ކާޓް އަށް އެޑް ކުރައްވާ. އެއަށްފަހު ކާޓްއަށް ގޮސް ޗެކްއައުޓް ކުރައްވާ
  • ޑެލިވަރ ކުރަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް ޖައްސަވާ
  • އޯޑަރ ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ޕޭމަންޓް ކޮންފަރމް ކުރައްވާ

މި އިޔަރ އެންޑް ސޭލަށް ކޮންމެ ނެޓްވާރކް އަކުންވެސް ވަދެ ހެޔޮ އަގުގައި ވިޔަފާރި ކޮށްލެވޭނެއެވެ. މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނީ 27 ޑިސެމްބަރ 2021 އިން 10 ޖަނަވަރީ 2022 އާއި ހަމައަށެވެ. މޫލީގެ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކޮށްލުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް މުޅިން ހިލޭ ޑެލިވރކޮށްލަދޭއިރު، ކޮންމެތާކު ހުރެގެންވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތި ހެޔޮއަގުގައި ގަނެލުމަަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް