ސަރުކާރުން ހިންގި ކޯލް ސެންޓަރެއް --
ކައުންސިލްތަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހާއްސަ ކޯލް ސެންޓަރެއް!
Share
ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީން ހާއްސަ ކޯލް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ މިނިސްޓްރީން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކޯލް ސެންޓަރެއް ވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. 

މިގޮތުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހިދުމަތްތަކާއި، ބިދޭސީންނަ ގުޅިގެން ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކަށް މި ކޯލް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ނަމްބަރުތައް:

  1. 3335007
  2. 3335770
  3. 3335773
  4. 3335776
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް