ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި. ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އޮޅިގެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
Share
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ.ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރެވުނީ އޮޅިގެންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން ޑރ.ހުސައިން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރިއެވެ. އެ ސުވާލަށާއި, މެންބަރުން ކުރެއްވި އިތުރު ސުވާލުތަކަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ.

އެ ގޮތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ސުވާލު ކުރައްވަމުން ދަނިކޮށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވައި ވިދާޅުވީ މިިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ.

ޝަރީފްގެ ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިގަންނަކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ގޯހެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

''އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު މި ތަނަށް ވަޑައިގެން ތި އިންނެވީ އަޅުގަނޑުމެނަށް އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އަރިހުގައި ވަޑައިގަންނަވަން ދެންނެވުނީ ގޯހުން. އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ސުވާލުގެ ޖަވާބު މި ތަނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވަން ދަންނަވަން ޖެހިފަ އޮންނަން ޖެހޭނީ. މި ކަންތައްތައް މިއަދު މި ހިނގާދިޔައީ މިކަން ހިނގާންވީ ގޮތަކަށެއް ނޫން. އެހެންވީމަ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން.'' ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ހިސާބުން މިނިސްޓަރާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް މެންބަރުންނަށް ނުދެއްވިއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް