ads
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދަނީ
ހައްޖާޖީންނަށް ޕެނެޑޯލް ގުޅަ ވިއްކާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ: މިނިސްޓަރު
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަހަރު ހައްޖަށްދިޔަ ހައްޖާޖީންނަށް ކޮފީ އާއި ޕެނެޑޯލް ވިއްކި ޝަކުވާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅު ވެއްޖެ އެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަހަރު ހައްޖަށްދިޔަ ހައްޖާޖީންނަށް ކޮފީ އާއި ޕެނެޑޯލް ވިއްކި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޕެނަޑޯލް ވިއްކި ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މެމްބަރުގެ ސުވާލާ ގުޅިގެން  އެކަންކަން ބެއްލެވި ކަމަށެވެ.

ކޮފީ ވިއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި މިނިސްޓަރުގެ ވިދާޅުވީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންނަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮފީ ވިއްކާފައި ވަނީ އެއީ އިތުރަށް ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

”އެއީ ކިހިނެތް ހިނގާ ކަމެއްތޯ ބެލިއިރު، މުޅި ހައްޖު ދަތުރުގައި ހާޖީންނަށް ދެވޭ ތިން އިރު ކެެއުމާއި ހަވީރު ސައިގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުގައި ދެވޭ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހޮޓަލުގެ ލޮބީގައި ކޮފީ ޝޮޕެއް ހުޅުވައި ކޮފީ ގަންނަން ބޭނުންވި ފަރާތްތަކަށް އެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަނީ ކޮފީ ޝޮޕުގައި ކޮފީ ވިއްކާފައެވެ،“ މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވެެެެެއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ޕެނެޑޯލް ވިއްކި ކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާ އާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހާޖީންގެ ފުށުން އެޝަކުވާ އޭރު އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަން އެނގުނީ  މެމްބަރުގެ ސުވާލުގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވުމުން ކަމަށެވެ. 

”ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ހައްޖާޖީންނަށް ޕެނެޑޯލް ގުޅަ ވިއްކާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ސުވާލާއި ގުޅިގެން އެކަން ސާފުކުރުމުން ހައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ޕެނެޑޯލް ގަންނަން ބޭނުންވީ ފަރާތްތަކަށް ޕެނެޑޯލް ވިއްކާފައިވާނެކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައި،“ މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބު ނިންމާލަމުން ވިދާޅުވެފައިވެެއެވެ.

މެމްބަރުގެ ސުވާލުގައި އެ ޝަކުވާ ހައްޖާޖީން އޭރު ކުރިއިރު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަން ހައްލުކޮށްދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހައްލު ހޯދައިދީފައި ނުވަނީ، އަދި އެކަމަށް ހައްލުހޯދައިދޭން ކުރި ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަށް ސާފު ޖަވާބެއް މިނިސްޓަރު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހާވާލުގައި ހައްޖަށްދިޔަ ހައްޖާޖީންނަށް ޕެނެޑޯލާއި ކޮފީ ވިއްކި ކަމަށް ބުނެ މެމްބަރު ސުވާލު ކުރައްވާފައިވާއިރު، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ހައްޖަށްދިޔަ ހައްޖާޖީންގެ ޕީސީއާރް ޓެސްޓު އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ހައްދާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގައި ވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެކަން ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެދުވަހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އެކަން ކުރީ އައިޖީއެމްއެޗްއިން އެކަން ހެޔޮ އަގެއްގައި ނުކޮށްދިނުމުން ކަމަށެވެ. 

67%
ކަމުގޮސްފި
17%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
17%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް