ads
މެންބަރު އިސްމާއިލް
ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުން ކޯރެއްގެ ކޯވަރެއް އިއްސެގެ ދުލުން
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ދެ ފެކްޝަންގެ ފޯރީގައި، ރައީސް ސާލިހުގެ ފަޅިން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހުންނެވީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހްމަދެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްދާއިރު، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވެދެއްވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުން ކޯރެއްގެ ކޯވަރެކެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުހައި އިގްތިސާދީ ނިސްބަތުން ކުޑަ ހާލަތެއްގައި ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ވައްޓާލި. ވަޒީފާތަކުން މީހުން ވަކިކުރި. ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި. ފައިދާ ވަމުން ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނިތައް ނުއަގުގައި ވިއްކާލި. ސްޓެލްކޯއަށް ދެމުން ދިޔަ ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލި. ކައުންސިލްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓް ހިފެހެއްޓި. ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް އަނގަމަތި މަސްދޯންޏަކާއި ފަޅުރަށްތައް ބަހަމުން ދިޔަ.

މެންބަރު އިސްމާއީލް މަޖިލީހުގައި ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކަން ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތްތަކަށެވެ. ވަޒީފާތަކުން މީހުން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ކުޑަކުރި ވާހަކައަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މުސާރަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކުޑަ ކުރި ވާހަކައެވެ. ކުންފުނިތައް ނުއަގުގައި ވިއްކާލުން ނިސްބަތް ކުރެއްވީ ފެން ކުންފުންޏާ ދިރާގު އަދި އެއަޕޯޓް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާލުމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ ދެފަޅިވެފައިވާއިރު، އިސްމާއީލާއެކު ރައީސް ސާލިހު ފަޅީގައި ފާޅުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ގޮން ޖައްސަވާ އަނެއް އެމްޕީއަކީ ރޮޒޭނާއެވެ. ރޮޒޭނާވެސްވަނީ މި ފަހުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރަށްތައް ބަހާލި ގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އާއްމު ކުރައްވާފައެވެ.

21%
ކަމުގޮސްފި
21%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
57%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް