ads
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައިފ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށި ރަސްމިޔާތު ތެރެއިން
ޕްރިޕެއިޑް ކާޑަކުން ބަހުގެ ހިދުމަތް ހޯދޭގޮތް މިއަހަރުތެރޭ ހަދަނީ
ޕްރިޕެއިޑް ކާޑުން ރީޗާޖުކޮށްލައިގެން ބަހުގެ ހިދުމަތް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ)   ކޮމިޓީގަައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އަލަށް ތައާރަފުކުރި އާރްޓީއެލް ބަސްތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަތަރު ގޮތަކުން ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބަސް ދަތުރު ކުރެވޭނެ 4 ގޮތް:

  1. ސީދާ ފައިސާ ދައްކައިގެން
  2. ޓިކެޓު ގަނެގެން
  3. ވިސާ ނުވަތަ މާސްޓަކާޑު ޖައްސާލައިގެން
  4. ޕްރިޕެއިޑް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް

މީގެތެރެއިން މިހާރު ބަސްދަތުރުތަކުގެ ހިދުމަތް ހޯދެނީ ސީދާ ފައިސާ ދީގެންނާއި، ޓިކެޓު ގަނެގެން ނެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދެ އޮތް ދެގޮތްވެސް ތައާރަފް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

”އަޅުގަނޑުމެން ބީއެމްއެލް އާއިއެކު މަސައްކަތް އެބަކުރަން އަތުގައި އޮންނަ ވިސާ ނުވަތަ މާސްޓަކާޑު ހަމަޖައްސާލާފައި ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން. އެއީ ތިންވަނަ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަށަން މިއުޅޭ ނިޒާމަކީ. ހަތަރުވަނަ ގޮތަކަށްވެސް އެބަ މަސައްކަތްކުރަން އެއީ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑެއް ގަނެގެން ހަމަ އޮންލައިން ކޮށްލައިގެން ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް. އެގޮތްވެސް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތައާރަފް ކުރަން މި މަސައްކަތްކުރަނީ، “ އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ދެ ގޮތާއިއެކު ބަހުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް