ads
ޑްރޯންއެއް
ޕާކިސްތާނަށް ހަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން އުދުހުނު ޑްރޯނެއް ވެއްޓިއްޖެ
ހަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ ޑްރޯން އެއް ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރަށް ވެއްޓުނު ޑްރޯންގައި ހަ ކިލޯގެ ހެރޮއިން ހުރިއިރު، އެއީ އަފްގާނިސްތާނުން ބޯޑަރު މަތިން އުދުހިފައިވާ ޑްރޯނެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި ޑްރޯން ވެއްޓުމާއެކު މަސްތުވާތަކެތި ޑްރޯން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެމީހުން އަންނަނީ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ދިޔައީ ކާކުތޯއާއި އެ ޑްރޯން ދިޔައީ ކޮން ދިމާލަކަށްތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރުމަކީ ޕާކިސްތާނުގައި ބޮޑުވަމުން އަންނަ މައްސަލައެކެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އަފްގާނިސްތާނުން ބޯޑަރު މަތިން މަސްތުވާތަކެތި އުދުއްސުމަށް ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރުމަކީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ. ޑްރޯންތަކަކީ ޓްރެކްކޮށް އިންޓަސެޕްޓް ކުރަން އުނދަގޫ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އެ ޑްރޯންތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ގެންދެވެއެވެ. 

75%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް