ads
ޖޭޕީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް
ގާސިމަށް ރަށު ތެރެއިން އިވުނު އަޑެއް؛ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭން އެބައުޅޭ..!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ރަށު ތެރެއިން އިވުނު އަޑެއް - ވާހަކަ އެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ހާމަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކާކަމުގެ އަޑުތަކެއް އެމަނިކުފާނަށް އިވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެ މީހުންގެ ސުލޫކީ ގޮތުން ނުވަތަ އަޚްލާގީ ގޮތުންނާއި އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށްވަންޏާ، މީހަކާ ޒާތީ ގޮތުން ދިމާކޮށްލައިގެން މީހަކަށް ރުހުން ނުދިނުމަކީ ވަރަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ،" އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި 22 ވަޒީރުން ތިއްބަވަ އެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ގަ އެވެ. އެއީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އެވެ.

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށްފަހު އެބޭފުޅަކު ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމެއް ކުރުމުން އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބަލައިގެން އެބޭފުޅަކު ބޭރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެކަމަކީ ވަރަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ވާކަމަށް ގާސިމަށް ރަށުތެރެއިން އިވުނު ވާހަކަތަކަކީ މީގެ ކުރިން މަޖިލިސް ތަޅުމުން ވެސް އިވުނު ވާހަކަ ތަކެކެވެ.

މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ 55 ގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވަ އެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ކަމަށް ވާތީ ވަޒީރަކަށް ރުހުން ނުދޭން ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ޕީއެންސީ ސަރުކާރާ ވާދަވެރި ކުރީގެ ވެރިންކަން ކުރި މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް އެބަ އޮތެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް