ads
ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އިއްޔެ ކުރިއަށް ދިޔަ ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ވަޑައިގެންނެވީ 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް-28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު ގާއިމުކުރި ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑަކީ، ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިޖާދީ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ، އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ބާނީ އަލްމަރްހޫމް ޝައިހު ޒައިދު ބިން ސުލްތާން އަލް ނަހުޔާންގެ ހިދުމަތަށް ނިސްބަތްކުރައްވާ ދޭ، ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑަކީ، ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލު ހޯދުމުގެ ދާއިރާއިން ޔޫއޭއީއިން ދޭ ޝަރަފުވެރި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެކެވެ. 

ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމް ވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް-28) ސަމިޓުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި އިސް ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ އެވެ.

your imageކޮޕް-28 ގެ ލީޑާސް ސަމިޓް ހުޅުވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކޮޕް-28 ސަމިޓުގައި ހަވާސާގައި ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން:

 • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު، ޗާލްސް 3
 • އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް
 • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި މިހާރުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ކެމެރަން
 • އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ
 • މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސީސީ
 • ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިހު ތަމީމު ބިން ހަމާދު އަލް ޡާނީ
 • ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ޝެއިހު މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހުޔާން
 • ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ 
 • ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ވޭވަލް ރަމްކަލަވަން
 • ބުރުނާއީގެ ރަސްގެފާނު ހަސަނުލް ބުލްކިޔާ
 • އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ

ކޮޕް28 ބައްދަލުވުން ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ހިއްސާކުރުމަށާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ލިބޭ އަގުހުރި ފުރުސަތަކަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެ އެވެ.

އެ ސަމިޓުގައި ރައީސް އިއްޔެ ވަނީ ތަގުރީރު ކުރައްވައިފަ އެވެ. ރައީސްގެ ތަގުރީރުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ލީޑަރުންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގައި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަމަށް މަދުވެގެން 600 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވެ އެވެ.

މިއީ ރައީސް މުއިއްޒު ބައިނަލްއަގުވާމީ ސަމިޓެއްގައި ތަގުރީރުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް