ads
ދިއްދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ ރަޝީދު: ޕީއެންސީ މެމްބަރުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓު ދޭން ވަނީ ގޮވާލާފައި
ޕީއެންސީގެ ޕޯޑިއަމްގައި ޖެހިލުމެއްނެތި ސިޔާސީ ގޮތުން ބިރުދައްކަނީ
އަންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ކުޑަވެފައިވާއިރު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މައްޗަށް އަންނަނީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންނެވެ.

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއާ ރައީސް ޔާމިންވެސް ގެންދަވަނީ މި ތުހުމަތުތައް އުފުލަމުންނެވެ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުންވެސް މި ކަންބޮޑުވުން އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

އިހަށް ރޭ ޅ. ހިންނަވަރުގައި ސަރުކާުރު ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޖަލްސާއެއްގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެލިވަރު މުވައްފުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެމްބަރަކު ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓް ނުދޭނެ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮްވާލީ ވަޒީރުންވެސް ތިއްބަވަނިކޮށެވެ.

އެވާހަކަތައް ފެންމަތިވިތާ 72 ގަޑިއިރުވެސް ނުވަނީސް އެއަށް ވުރެ ނުރައްކާރި އިންޒާރެއް އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ ދީފައެވެ. މިފަހަރު ގޮވާލީ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ގާނޫނު އަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހިދުމަތެއް ވަކި ބަޔަކަށް ކަނޑާލުމަށެވެ. 

"ކަރަންޓް ދޭކަން ނަސީބެއްނު. މި ގެތައް ބަލާފައި ވަކިވަކިން ކަރަންޓް ދޫކުރަންވީ. ސީދާ ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓު ދޫކުރަންވީ އިންތިހާބު ނިމެންދެން،" މީ މި ސަރުކާރުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ފެނަކައިން ވަޒިފާދިން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރަކު ގޮވާލި ވާހަކައެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ޕީއެންސީން ދޭނެ ޖަވާބެއްވެސް މިހާރު އޮތީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ހަމަ އެންމެ ޖަވާބެކެވެ. 

"އެއީ ވަކި ފަރުދެއްގެ ވާހަކަ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސިޔާސަތެއްނޫން. އަދި މި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތެއްވެސް ނޫން. ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސިޔާސަތަކީ ވަކި ފިކުރަކަށް ނުބަލާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން." މި ޖަވާބެވެ.

ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމުގެ ވާހަކަތައް ފާޅުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ޖެހިލުމެއް ނެތި ދައްކާއިރު މިކަން ކުރާ މީހަކާއި މެދު ޕާޓީން ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅާކަން އެނގެއެވެ. އެޅި ނަމަ އެކަން އެންމެ އަވަހަށް ވަރަށް ބާރަށް އެޕާޓީން ބުނާނެކަން ޔަގީންނެވެ. 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްސްތަކަށް ގެއްލުން ދިނުންވެސް މިވަނީ މީގެން ދުވަހަކު ނުދާހާ އިތުރުވެފައެވެ. އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕޯސްޓަރުތަކަށް ކަޅު ތެޔޮ ޖަހަނީއެވެ. ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޯޑުތައް ނަގާ އެއްލާލާ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕޯސްޓަރުތައް ބަހައްޓަނީ އެވެ. ކެމްޕެއިން ޖަލްސާތަކަށް ވެރިން ރަށަށް އަންނާތީ އިދިކޮޅު ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރުތަކުގައި ފޮތި އަޅާ ފޮރުވަނީއެވެ. ބިލް ބޯޑުތައްވެސް ކަފާ ކުދިކުރަނީއެވެ. 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވިހެން މުޅި މާލޭގައި ފުލުހުންގެ ކެމެރާ އެބަ ހުއްޓެވެ. ފުލުހުންނަށް މިކަން ކުރާ ބަޔަކު ހޯދޭނެެެެެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމާއި ފުލުހުން ފިޔަވަޅު އަޅާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. 

ރޭ ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވި ވާހަކައެއް އެބައޮތެވެ. މިކަން ކަން ހިންގާއިރު ހަމަ ރައީސް މުއިއްޒަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަނީބާ. ނޫނީ އެމަނިކުފާނަށް އެނގިގެން އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަން ދައްކަން ބަޔަކު ލައްވާ ކުރުވާ ކަމެއްތޯ. ޔާމިން ސުވާލުކުރެއްވި އެވެ. މި ސުވާލު ޖަވާބު ދޭން ދޫކޮށްލާނަމެވެ.   

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް