ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
"ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ތަރައްގީކުރާ 4 އެއާޕޯޓަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ"
Share
ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ހަރަދު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ތަރައްގީ ކުރާ ގޮތަށް ނުވަތަ ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް، ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ރިސޯޓު ހަދަން ރަށެއް ދޭ ގޮތަށް މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހަތަރު އެއާޕޯޓެއްގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ރައީސް ސޯލިހު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

"މަކުނުދޫ، ބިލެތްފަހި، ތުޅާދޫ އަދި ވިލުފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅާނެ ފައިސާ ހޯދިއްޖެ. މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވިއްޖެ. ދެން އޮތީ މަސައްކަތް ފެށުން،" - ރައީސް ސޯލިހް

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، ރ. އަތޮޅުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތަކުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅާލާ ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އާރްޓީއެލްގެ ހިދުމަތާއި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ސަރަހައްދީ ބަނދަރާ އެކު، ފުރިހަމަވެގެން ދަނީ ދިރުން ހުރި އިގުތިސޯދެއްގެ ފުރިހަމަ މޮޑެލްއެއް ކަމަށެވެ.

ސަރަހައްދީ އެއާޕޯޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ބޭނުން ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެކްސްޕެންޝަން މަސައްކަތް މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ އުސޫލުން ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އިތުރުން ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން "ރެސިޑެންޝަލް ސިޓީ" އެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހުގެ ގަރާރަކުން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

ކައްދޫ އެއާޕޯޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމެވިކަން އެންގުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ އެ މަޝްރޫއަށް ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް އަގުގެ މިންވަރަކީ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ގިރާވަރު ފަޅު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިފަހުން ވަނީ ނ. ދިގުފަރުފަޅާއި އެ ފަޅާ ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ދެކެނަންފަރު 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ސްވިޒަލޭންޑްގެ ކުންފުންޏަކަށް 99 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ. ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހަަތަރު ކުންފުންޏަކާ އެކު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ފައިނޭންސިން އެގްރިމެންޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތައް:

  • ހދ. މަކުނުދޫ - 23.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (359 މިލިއަން ރުފިޔާ)
  • ށ. ބިލެތްފަހި - 23.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (363 މިލިއަން ރުފިޔާ)
  • ބ. ތުޅާދޫ - 21.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (337 މިލިއަން ރުފިޔާ)
  • ތ. ވިލުފުށި - 33.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (513 މިލިއަން ރުފިޔާ)
  • ފ. މަގޫދޫ - 8.2 މިލިއަން ޑޮލަރު (126 މިލިއަން ރުފިޔާ)
  • ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި (ރަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ) - 23.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (363 މިލިއަން ރުފިޔާ)

ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުން ބަދަލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް