Thumbnail_Image
(16 އޭޕްރީލް 2024 އާ ގުޅޭ) ލަކުޑި ދޮރު މެދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ބިއްލޫރިގަނޑުން އަހަރެން އެތެރެ ބަލައިލީމެވެ. މިޒްރާ ބާއްވާފައިވަނީ އެހެން އެންމެންނާއި އެކަހެރި ތަނެއްގައެވެ. އަދިވެސް މިޒްރާ ހޭނާރައެވެ. ކޮޓަރީގައިވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ. ވާއަތުގެ އެތަން މިތަނަށް ވަނީ ކަށިހަރައި އޭތިމީތި ގުޅާފައެވެ. ކާރޑިއެކް މޮނީޓަރއިން ރެކޯޑްވަމުންދިޔަ އޭނާގެ ހިތުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަހަރެން ބަލައިލީމެވެ. ހިތް ފަޅައިގެން ދާވަރުގެ މަންޒަރެކެވެ. މިޒްރާގެ އެނދު ވަށައިގެން އެކި މެޝިންތައް ގުޅާފައި ހުއްޓެވެ.