New York Convention ga Raajje in soikohffi
image
Hhh
1 ކޮމެންޓް
 

ނިއު ޔޯކު ކޮންވެންޝަންގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

ކޮންވެންޝަން އޮން ރިކޮގްނިޝަން އެންޑް އެންފޯސް މަންޓް އޮފް ފޮރިން އާބިޓްރަލް އެވާޑްސް (ނިއުޔޯކު ކޮންވެންޝަން)ގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
މި ކޮންވެންޝަންގައި ރާއްޖެއިން ސޮއި ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލް އަގުވާމީ އެގްރީމަންޓުތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަ ތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގައި އިތުރު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ކޮންވެންޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިއްފަތެވެ.

މި ކޮންވެންޝަންއަކީ އާބިޓްރޭޝަން މަރުހަލާތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލެވޭ ކޮންވެންޓަނެކެވެ.

މި ކޮންވެންޝަންގެ ސަބަބުން ބައިނަލް އަގުވާމީ އާބިޓެޓްރަރީ ކޯޓުތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ވެސް ލާޒިމު ވާނެއެވެ.

ރާއްޖެއަކީ އެ ކޮންވެންޝަންގައި ސޮއިކުރި، 161 ވަނަ ގައުމެވެ.

ހިޔާލު

މުގާބޭ

ބަގަރާ ސޫރަތުގައި އެއޮތީ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް