Market agu thah: Kandoodhoo miruhuge agu dhashah, karalaai falholuge ahu mahchah
image
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު---ފައިލް ފޮޓޯ
0 ކޮމެންޓް
 

މާރުކޭޓު އަގުތައް: ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ދަށަށް، ކަރަލާއި ފަލޮޅުގެ އަގު މައްޗަށް

މިއަދު މާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު އާދަޔާ ހިލާފަށް އަގުބޮޑުވެގެން ފިޔަ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ވަނީ ތިރިވާން ފަށާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކަރަލާއި ފަޅޮލުގެ އަގު އުފުލެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ މާރުކޭޓުގައި ހުރި މުހިއްމު ބާވަތްތައް މިއަދު ލިބެން ހުރި އަގުތަކެވެ.

ކަރާ ކިލޯއެއް 35-45 ރުފިޔާ

ދޮންކެޔޮ ވަކެއް 2-5 ރުފިޔާ

ފަޅޯ ކިލޯއެއް 40 ރުފިޔާ

ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 800 ރުފިޔާ، 100 ގްރާމް 85 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މިރުސް ކިލޯއެއް 400 ރުފިޔާ، 100 ގްރާމް 35-40 ރުފިޔާ

ބޭރު މިރުސް ކިލޯއެއް 250-300 ރުފިޔާ، 100 ގްރާމް 30 ރުފިޔާ

ކުރުނބާ 20-30 ރުފިޔާ

ތިންފަތުގެ ކޮޕީފަތް ބޮނޑިއެއް 15-20 ރުފިޔާ

ކުއްޅަފިލާ ފަތް ބޮނޑިއެއް 10-15 ރުފިޔާ

ދިވެހި އަނބު (ދޮންނުވާ) 15 ރުފިޔާ

ބޭރު އަނބު 100-150 ރުފިޔާ
ހިޔާލު