Yamin Rasheed ge maruge mahsalaige hekiverina hamalaa dheefi
image
0 ކޮމެންޓް
 

ޔާމިން ރަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ހެކިވެރިންނަށް ހަމަލާ ދީފި

ބްލޮގާ އާމިން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަށް "ޖިސްމާނީ އަނިޔާ" ދީ އިންޒާރު ދީފައިވާކަމަށް ދައުލަތުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކިބަސްދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަށް އިންޒާރުދީ މާރާމާރީ ހިންގާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިއަދު އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

މިއަދު ހެކިބަސް ދޭން އޮތް އެއް ހެކިވެރިއަކު ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވާއިރު، ހެކިބަސް ދިން ދެވަނަ މީހާ ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާން ނެތްކަމަށެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު، މަރާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށީ ފުރުގާން މިސްކިތާއި ތޮއިބާ މިސްކިތުގައި ކަމަށް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ދިން މީހަކު ވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ މަޝްވަރާތައް ކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ފުރުގާން މިސްކިތާއި ތޮއިބާ މިސްކިތުގެ އިތުރުން އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ ހ. އަންނާރުމާގެ، އިސްމާއީލް ހައިޝަމް ރަޝީދުގެ ގޭގައި ވެސް އެ މަޝްވަރާތައް ކުރި ކަމަށް ސިއްރުން ހެކިބަސްދިން މީހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަނެއް ފަސް މީހުންނަކީ، މ. އިރާސްމިކުގޭ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއިލް، ގދ. ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާން، މ. ކުދެހިގޭ ހަސަން ޝިފާޒު، މ. ތާއިފް އިސްމާއިލް ރަޝީދު އަދި މ. ކޮޅުފުށި، އީސްޓް ހުސައިން ޒިޔާދު އެވެ.
ހިޔާލު