ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު

Posted On: 2021-06-15 08:34:18
Logo

Expires On:

Expired

About

Maldives media Council

300-3995

info@mmc.org.mv

Majeedhee Magu,

Male',

Maldives,

Latest Ads

Load More

Newsletter

Subscribe get daily updates on the latest posts.