Cable bururi kuri meehun shareeath nimendhen bandhukohffi
image
1 ކޮމެންޓް
 

ކޭބަލް ބުރިކުރި މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ގދ. ގައްދޫގައި އޮތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަކުރި ތިން މީހުން ބަޔަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ގދ. ވާދޫ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.
ގައްދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ސްކޫލް ކައިރީގައި ފެން ކުންފުނިން ބާއްވާފައި އޮތް ކަރަންޓު ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު މިއަދު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހެޅީ މިދިއަ ހަފުތާގައި ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށެވެ.

ހިޔާލު

ހަސަން ވަހީދު

ހާދަހާ ވާ ފާޑެއްގެ ބައެއް އުޅެ ރަށެކޭ ދޯ ތީ ދެން!