Masverikamuge bill thasdheegu koffi
image
މަސް ބާނަމުން ދަނީ-- ފޮޓޯ: ދި މަސްވެރިން/ ޓްވިޓާ
0 ކޮމެންޓް
 

މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.
މިއަދު ތަސްދީގު ކުރެއްވި އެ ބިލަކީ މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 47 ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލެކެވެ.

އެ ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތަކާއި އެ ތަކެތީގެ މާހައުލާއި، ކަނޑުގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ބިލެކެވެ.

އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި، ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ މަސްވެރިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި، ދިވެހި މަސްވެރިކަމާއި އެކުއަކަލްޗާގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި، ތަރައްގީކޮށް، އެ ސިނާއަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިލެއް ވެސް މެއެވެ.

ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް:

 • - ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވެ، އަމަލު ކުރަން ފަށާތާ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނާއި، ފަޅުވެރިންނާއި، އޮޑިވެރިން އަދި އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީން އެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ޖެހުން


 • - މަސްވެރިންގެ އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޕެންޝަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން


 • - މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދައިދިނުން


 • - މަސްދޯނި ފަހަރާއި ބޯޓު ފަހަރު ބަނުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން


 • - މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން


 • - އައިންމަތި ދޫނި، ބިސްއަޅާ އާލާވާ ރަށްރަށާއި ފިނޮޅު ފަދަ ތަންތަން ހިމާޔަތް ކުރުން


 • - އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު ކުރުން


 • - މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުން


 • - ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުން


 • - މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނާއި، ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީތަކާއި އައިސްޕްލާންޓްތައް ގާއިމުކުރުން


 • އޭގެ އިތުރުން އެކުއަކަލްޗަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އެ ބިލް ގާނޫނަކަށް ވުމާއެކު މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު އުވޭނެ އެވެ.

  އެ ބިލް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާއެކު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.
  ހިޔާލު